فردا از همین امروز هست.
gaulletrade


مشاوره

این شرکت  در برخی موارد آماده همکاری و ارایه مشاوره بازرگانی خصوصا بین شرکتهای ایرانی و فرانسوی و برخی شرکتهای اروپایی بوده و در صورت نیاز آماده برای مطالعه و امکانسنجی بازار و ارایه خدمات در این گونه زمینه ها میباشد/. شایان ذکر است که شرکت به چهار زبان : آذری , فارسی , فرانسوی , انگلیسی آشنایی داشته و دارای ارتباطات و همکاریهای بازرگانی در کشورهای مختلف میباشد که مزیت نسبی در ارایه خدمات این شرکت میتواند محسوب گردد/.
• N° TVA : FR 91 808 914 907
• N° SIRET : 808 914 907 00015
بالا