فردا همین امروز هست.     ــ     ساده سازی روابط.     ــ     اتاق بازرگانی پاریس https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/guest     ــ     اتاق بازرگانی زنجان http://zccima.ir/en/     ــ     جمله دوم
gaulletrade


مشاوره

این شرکت  در برخی موارد آماده همکاری و ارایه مشاوره بازرگانی خصوصا بین شرکتهای ایرانی و فرانسوی و برخی شرکتهای اروپایی بوده و در صورت نیاز آماده برای مطالعه و امکانسنجی بازار و ارایه خدمات در این گونه زمینه ها میباشد/. شایان ذکر است که شرکت به چهار زبان : آذری , فارسی , فرانسوی , انگلیسی آشنایی داشته و دارای ارتباطات و همکاریهای بازرگانی در کشورهای مختلف میباشد که مزیت نسبی در ارایه خدمات این شرکت میتواند محسوب گردد/.