فردا همین امروز هست.     ــ     ساده سازی روابط.     ــ     اتاق بازرگانی پاریس https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/guest     ــ     اتاق بازرگانی زنجان http://zccima.ir/en/     ــ     جمله دوم
gaulletrade


خدمات

خدمات و محصولات جاری :

 

کلیه خدمات مشاوره و بازرگانی , ارتباطی , مطالعه بازار و بازاریابی , فروش و خدمات پس از فروش  بین فرانسه و کشورهای اروپایی, خصوصا ایران/.

زمینه های فعالیت :  بازرگانی ,صنعتی , پتروشیمی , معدنی  , کشاورزی/.