فردا همین امروز هست.     ــ     ساده سازی روابط.     ــ     اتاق بازرگانی پاریس https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/guest     ــ     اتاق بازرگانی زنجان http://zccima.ir/en/     ــ     جمله دوم
gaulletrade


خوش آمدید
ارزش ها و اهداف:
 
همکاری.
 
کار گروهی، دو جانبه و چند جانبه.
 
ارتباطات و همکاری برای توسعه در پروژه های مختلف.
 
چشم انداز و اهداف: همکاری و کمک به ایجاد ارتباط و مشاوره در پیدا کردن راه حل ها و محصولات و خدمات برای افراد حقیقی و حقوقی در بازارهای هدف.کلیه اطلاعات اضافی در مورد شرکت تحت شرایط و درخواست در دسترس میباشد/.