فردا همین امروز هست.     ــ     اتاق بازرگانی پاریس https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/guest     ــ     اتاق بازرگانی زنجان http://zccima.ir/en/     ــ     جمله دوم
gaulletrade


خوش آمدید

ارزشها و هدفهای اصلی:

1. همکاری :

2. صداقت و درستکاری/.

3.کار گروهی و ارتباطات دو جانبه و چند جانبه/.

4.انگیزه و همکاری برای توسعه روابط و بازارهای مشترک همراه با احترام و تعهد طرفین/.

چشم انداز و هدف: بودن, همکاری و همیاری جهت ایجاد ارتباطات و معرفی و مشاوره برای یافتن محصولات و خدمات بازرگانی وکالاهای تجاری برای اشخاص حقیقی وحقوقی مورد نیاز در کشورهای هدف و مورد نظر/.